Informujemy o naszych zasadach gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania, przekazywania i wykorzystania danych osobowych oraz do kogo można się zwrócić w kwestiach związanych z danymi osobowymi.

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma Training House Sebastian Wojnicki z siedzibą w Tyńcu Małym, ul. Boczna 4E,
  NIP: 886 101 17 36; REGON: 890472244
  Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Kontakt z Administratorem
  Dane kontaktowe Administratora:
  Training House Sebastian Wojnicki
  55-040 Tyniec Mały, ul. Boczna 4 E
  Polska
  Telefon: +48 515 133 885
  E-mail: biuro@traininghouse.pl
  Postanowienia ogólne
  Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  3.1.
  Cel przetwarzania danych
  Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty).
  Podstawa prawna przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”).
  Okres przechowywania
  Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.
  3.2
  Cel przetwarzania danych
  Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości usług).
  Podstawa prawna przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”).
  Okres przechowywania
  Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.
  3.3
  Cel przetwarzania danych
  Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Podstawa prawna przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”) w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.
  Okres przechowywania
  Dane są przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.
  3.4
  Cel przetwarzania danych
  Wyrażenie przez Klienta opinii.
  Podstawa prawna przetwarzania
  Art 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”).
  Okres przechowywania
  Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  3.5
  Cel przetwarzania danych
  Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.
  Podstawa prawna przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”)
  Okres przechowywania
  Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, a później przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań oraz „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”.
  3.6
  Cel przetwarzania danych
  Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora (w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi).
  Podstawa prawna przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadniony interes administratora”) w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
  Okres przechowywania
  • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowodów księgowych (mogących zawierać dane osobowe), które przechowywane muszą być „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”,
  • przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną.
  3.7
  Rodzaj Podmiotu
  Podmiotom obsługującym płatności elektroniczne.
  Zakres
  W zakresie niezbędnym do obsługi tych płatności.
  3.8
  Rodzaj Podmiotu
  Wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, prawnych i windykacyjnych (w tym podmiotom nabywającym wierzytelności).
  Zakres
  W zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania.
  3.9
  Rodzaj Podmiotu
  Dostawcom rozwiązań służącym wyrażaniu/publikowaniu opinii klientów.
  Zakres
  W zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii.
 4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
  Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne, aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu (np. wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies), Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
  W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Na zasadach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  W celu realizacji powyższych uprawnień należy złożyć wniosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora. Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć pewność, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do jego złożenia Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.
  Z przepisów Rozporządzenia wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych praw można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zgodnie z Artykułem 12 Rozporządzenia jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę.
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych
  Korzystanie z usług Administratora i podanie mu danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, jest jednak zobowiązana do ich podania w związku z:
  • zawieraniem umowy z Administratorem – w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania wymaganych danych, jeżeli chce zawrzeć umowę z Administratorem. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest zakomunikowany osobie, której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
  • realizacją ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z przepisów nakładających na Administratora obowiązki przetwarzania danych osobowych (np. w związku z obowiązkiem wystawiania, gromadzenia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych). Niepodanie tych danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowiązków czego konsekwencją będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne.
 7. Bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo transmisji danych
  Mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, Administrator wprowadził odpowiednie środki w celu ochrony tych danych przed utratą, modyfikacją, zniszczeniem, kradzieżą, ujawnieniem oraz dostępem osób nieupoważnionych.