Co to jest coaching biznesowy?

Co to jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy, inaczej biznes coaching to narzędzie rozwoju, wspomagające szeroko rozumiany biznes w bardziej zindywidualizowanym charakterze.

Coaching biznesowy wspiera przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów w realizacji ich przedsięwzięć. Daje osobom związanym z biznesem przestrzeń do analizy, konsultacji, a tym samym umożliwia podejmowanie bardziej wyważonych decyzji. Coaching to narzędzie rozwoju kompetencji, które w danej chwili są potrzebne do realizacji zadań czy pokonywania wyzwań.

Coaching w biznesie odbywa się zazwyczaj w formie indywidualnej oraz zespołowej.
Podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami coachingu przedstawione zostały poniżej:

Coaching dla firm

Coaching indywidualnyCoaching zespołowy
Realizacja indywidualnego celu Klienta Spotkania jeden na jeden z klientem Klient to pojedyncza osoba Cele definiuje Klient Realizacja celu wspólnego dla zespołu Spotkania z całym zespołem Klient to zespół Cele definiuje zespół

Coaching biznesowy – przykłady: coaching dla kierowników sprzedaży, coaching dla liderów i menedżerów, coaching dla handlowców, coaching specjalisty HR, który ma awansować na kierownika, coaching dla przedsiębiorcy, coaching z pracownikiem, dotyczący specyficznych zachowań.

Coaching biznesowy, jak widać ma swoje zastosowanie w wielu obszarach tematycznych, wszędzie tam, gdzie istnieją indywidualne potrzeby, ścieżki rozwoju czy tematy, których wyczerpanie z różnych względów nie jest możliwe na forum grup szkoleniowych.

Coaching biznesowy może dotyczyć również doskonalenia stylu przywództwa, budowania efektywnej współpracy między zespołami czy planowaniu i wdrażaniu ważnych dla organizacji zmian.

Źródła coachingu biznesowego

Często słyszymy, że coaching do biznesu został zaadoptowany ze świata sportu. Jest w tym sporo racji, ponieważ to właśnie ta dziedzina nastawiona jest na planowanie i osiąganie celów. W biznesie takie podejście również jest bardzo pożądane, lecz byłoby to spore uproszczenie, gdybyśmy postawili między jednym rodzajem coachingu a drugim znak równości. Obszar biznesowy jest bardziej złożony niż świat sportu, w którym mamy stosunkowo jednorodna grupę, np. zawodników. W świecie biznesu mamy większą różnorodność: różne stanowiska, różne cele, motywacje, przekrój pokoleniowy, itp. Dlatego tutaj coaching wymaga korzystania z zasobów z różnych dziedzin nauki (psychologii, ekonomii, marketingu).
Obecnie coaching odgrywa szczególną rolę w zindywidualizowanych procesach rozwoju specjalistów, którzy ze względu na wysokie kompetencje rzadko potrzebują uogólnionego przekazywania wiedzy w sali szkoleniowej. Coaching jest narzędziem, które umożliwia rozwój tego potencjału oraz zastosowanie go w różnych obszarach organizacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Wśród wielu narzędzi szkoleniowych, to właśnie coaching daje możliwość indywidualizacji ścieżki rozwoju osobom na wysokospecjalistycznych stanowiskach.


Coaching dla firm – Korzyści z coachingu biznesowego

Realizując coaching biznesowy obserwujemy, że często nasi klienci, pracownicy organizacji nie mają problemów wynikających z niedostatku wiedzy. Jeśli już są, to dotyczą młodych i niedoświadczonych ludzi, gdzie jest to oczywiste, że wymagają profesjonalnego szkolenia. Kiedy jednak słuchamy przełożonego, który mówi o swoim (doświadczonym) pracowniku, że „potrzebuje szkolenia, ponieważ brak mu motywacji”, zatrzymujemy się. Ważne w tym momencie jest poznanie źródła problemów, które najczęściej tkwią w systemie – otoczeniu (procedury, relacje). Jednak odkrycie tych źródeł wymaga bardziej indywidualnego podejścia, otwartości w rozmowie oraz przygotowaniu się do zmiany. Dlatego bardziej skuteczny będzie tutaj coaching, który zapewnia odpowiednią przestrzeń do analizy i projektowania potrzebnych zmian. Coaching biznesowy jest więc odpowiedzią na potrzeby osób z doświadczeniem i wiedzą, które z jakichś przyczyn nie korzystają z dostępnego potencjału. Coaching w swojej specyfice zakłada pracę w kierunku realizacji indywidualnego potencjału danej osoby.

Coaching w biznesie - korzyści:

Coaching w biznesie – korzyści:

 • Coaching wzmacnia motywację – tworzenie własnych rozwiązań mobilizuje autora pomysłu do wdrożenia zmiany, inaczej, kiedy musimy zrobić coś, co ktoś wymyślił i nam nakazuje wykonanie;
 • Coaching kształtuje odpowiedzialność – w coachingu z definicji klient bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie swojego planu; coach nie ocenia, nie nakazuje, nie wyciąga konsekwencji;
 • Coaching rozwija umiejętności efektywnego działania – pracując z daną osobą lub zespołem, przekazujemy kompetencje potrzebne do samooceny i autoanalizy własnego działania pod kątem skuteczności i efektywności („instalujemy” wewnętrznego coacha);
 • Coaching rozwija samoświadomość pod kątem chociażby własnych możliwości, mocnych stron czy obszarów słabszych, na których nadmierna koncentracja nie przyniesie pożądanych efektów;
 • Coaching rozwija umiejętności społeczne, poprzez m.in. uświadomienie sobie wpływu własnego zachowania na innych ludzi, dzięki czemu dana osoba może w sposób świadomy zmieniać się i budować bardziej satysfakcjonujące i konstruktywne relacje z otoczeniem.

Zakres coachingu biznesowego dla firm

Wykorzystując coaching jako formę wsparcia i rozwoju w biznesie, pracujemy na realnych zagadnieniach, z jakimi mamy do czynienia w danej organizacji. Jesteśmy tak blisko tego, co nurtuje, denerwuje, wymaga zmiany, jak tylko jest to możliwe. Koncentrujemy się na prawdziwych problemach i rozwiązaniach, które są realne, dopasowane do możliwości danej osoby oraz organizacji. Coach prowadzący coaching jest doświadczony w prowadzeniu procesów dla biznesu, w związku z tym potrafi dbać o najwyższą efektywność pracy.

Przykładowe obszary, w których pracujemy coachingowo to:

– motywacja, podejście do obowiązków zawodowych, np. w obszarze sprzedaży
– przygotowanie do nowej roli, np. lidera, menedżera
– różnice pokoleniowe w organizacji
– kierowanie zespołem handlowym
– prezentacje i wystąpienia – przygotowanie do roli
– lidership/ przwództwo
– coaching zmiany
– praca w zespole projektowym: procedury i relacje
– identyfikowanie i rozwijanie talentów
– samoorganizacja i zarządzanie czasem własnym

Co możemy osiągnąć przez coaching w biznesie?

Z naszych doświadczeń w pracy z klientami widzimy, że coaching w wyżej wymienionych obszarach zwiększa zaangażowanie, porządkuje procesy, wzmacnia pewność siebie osób w nowych rolach zawodowych. Coaching pozwala również zrozumieć pracownikom w różnym wieku, motywy postępowania swoich kolegów i uczy otwartości oraz akceptacji. Pomaga uporządkować działania szefom w nowej roli oraz wzmacnia ich kompetencje. Coaching biznesowy rozwija liderów oraz ich samoświadomość, która jest jednym z kluczowych elementów dojrzałego przywódcy. Coaching wspomagający pracę kierujących zespołami handlowymi pomaga im w prawidłowej analizie i ocenie sytuacji oraz pozytywnie wpływa na podejmowane decyzje i klimat pracy. W pracy menedżerów produktów coaching pomaga w organizacji działań i prawidłowym, zgodnym z planem wdrożeniu, szczególnie tam, gdzie pojawiają się większe problemy. U osób, co do których istnieją plany sukcesji, coaching pozwala im przygotować się do nowej roli. W sytuacji, w której potrzebna jest zmiana na poziomie indywidualnym bądź organizacyjnym, coaching daje możliwość zaplanowania jej oraz prawidłowego wdrożenia, dodatkowo rozwijając nowe umiejętności u klienta.


Jak wygląda praca z biznes coachem biznesowym?

Jak wygląda praca z biznes coachem biznesowym?

W coachingu biznesowym stosujemy narzędzia dostępne w pracy szkoleniowej, coachingowej. Sesje odbywają się w trybie wideo, w związku z czym obie strony mogą widzieć siebie i swoje reakcje, jak i śledzić na bieżąco oraz omawiać stosowane narzędzia. Coaching biznesowy to zazwyczaj praca na celach biznesowych, czyli, np. wzrost sprzedaży, poszerzanie określonej grupy klientów, redukcja kosztów, planowanie nowych działań w firmie, planowanie i przeprowadzanie zmian, wdrażanie nowych produktów, analiza oferty i inne.

Przykładowe metody i narzędzia:

 • Testy i kwestionariusze diagnozujące,
 • Narzędzia precyzowania oczekiwań i celów: kwestionariusze, listy kontrolne oraz ewaluacyjne, scenariusze działań;
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów
 • Narzędzia do zarządzania współpracą: techniki słuchania i zadawania pytań, np. technika 4R, ORACLE, SMATRER, GROW, AID – feedback, informacja zwrotna 360 i inne;
 • Matryce do planowania, ustalania priorytetów
 • Metody diagnozujące i opisujące naturalny styl zachowania oraz komunikacji, które pozwalają klientom poznać wynikające z nich konsekwencje (pozytywne oraz negatywne), a także wdrożyć plan optymalizujący te obszary;
 • Narzędzia służące intensyfikacji oddziaływań (wywieranie wpływu, audyt umiejętności komunikacyjnych);
 • Narzędzia doskonalące kompetencje przywódcze, np. diagnoza stylu, klimatu w zespole, priorytety w działaniu, ćwiczenia dotyczące delegowania i wiele innych;

Zestawy narzędzi są dostosowywane do potrzeb realizacji celów klientów, dlatego nie sposób wymienić wszystkich. Niektóre są autorskie, komponowane przez coacha na potrzeby określonego procesu.

Jak zacząć współpracę z biznes coachem?

Etapy nawiązania współpracy w coachingu biznesowym przedstawia poniższa grafika. Zawsze można do nas napisać lub zadzwonić.

Od rozpoczęcia odkrywania i satysfakcji z własnego rozwoju, jakie daje coaching dzieli Cię tylko 6 kroków…

Z kim będę pracować w coachingu biznesowym?

Prowadzący coaching biznesowy (coach/trener biznesu), to osoba przede wszystkim z doświadczeniem w biznesie oraz posiadająca umiejętności w zakresie stosowania metod rozwojowych, niezbędnych w coachingu. Osoba ta posiada formalne wykształcenie coachingowe, potwierdzone dyplomem uczelni lub certyfikatem bądź też, z racji swojego doświadczenia zawodowego, tak jak w przypadku menedżerów stosujących coachingowy styl kierowania w pracy ze swoimi zespołami, posiada zweryfikowane umiejętności prowadzenia procesu rozwojowego, jakim jest coaching. Dbamy o to, aby coach prowadzący posiadał wszystkie umiejętności związane z prowadzeniem, kierowaniem procesem coachingu, a także otrzymywał odpowiednie wsparcie merytoryczne na każdym etapie swojej pracy.

Każdy klient poznaje coacha na początku współpracy i decyduje o kontynuacji procesu z daną osobą. Z naszej strony, analizujemy dokładnie potrzeby klienta i zawsze staramy się dopasować doświadczenie coacha do potrzeb, wyzwań oraz osobowości uczestnika coachingu. Coachowi możesz powiedzieć tyle, ile chcesz – to ty decydujesz, a on zawsze uszanuje Twoją decyzję.

Z kim będę pracować w coachingu biznesowym?