Co to jest coaching biznesowy?

Co to jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy, inaczej biznes coaching to narzędzie rozwoju, wspomagające szeroko rozumiany biznes w bardziej zindywidualizowanym charakterze.

Coaching biznesowy wspiera przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów w realizacji ich przedsięwzięć. Daje osobom związanym z biznesem przestrzeń do analizy, a tym samym umożliwia podejmowanie bardziej wyważonych decyzji. Coaching to narzędzie rozwoju, które pomaga w realizacji zadań czy pokonywania wyzwań.

Coaching w biznesie odbywa się zazwyczaj w formie indywidualnej oraz zespołowej.
Podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami coachingu przedstawione zostały poniżej:

Coaching dla firm

Coaching indywidualnyCoaching zespołowy
Realizacja indywidualnego celu Klienta Spotkania jeden na jeden z klientem Klient to pojedyncza osoba Cele definiuje Klient Realizacja celu wspólnego dla zespołu Spotkania z całym zespołem Klient to zespół Cele definiuje zespół

Coaching biznesowy – przykłady: coaching dla kierowników sprzedaży, coaching dla liderów i menedżerów, coaching dla handlowców, coaching specjalisty HR, który ma awansować na kierownika, coaching dla przedsiębiorcy, coaching z pracownikiem, dotyczący specyficznych zachowań.

Coaching biznesowy, jak widać ma swoje zastosowanie w wielu obszarach tematycznych, wszędzie tam, gdzie istnieją indywidualne potrzeby, ścieżki rozwoju czy tematy, których wyczerpanie z różnych względów nie jest możliwe na forum grup szkoleniowych.

Coaching biznesowy może dotyczyć również doskonalenia stylu przywództwa, budowania efektywnej współpracy między zespołami czy planowaniu i wdrażaniu ważnych dla organizacji zmian.

Źródła coachingu biznesowego

Często słyszymy, że coaching do biznesu został zaadoptowany ze świata sportu. Jest w tym sporo racji, ponieważ to właśnie ta dziedzina nastawiona jest na planowanie i osiąganie celów. W biznesie takie podejście również jest bardzo pożądane, lecz byłoby to spore uproszczenie, gdybyśmy postawili między jednym rodzajem coachingu a drugim znak równości. Obszar biznesowy jest bardziej złożony niż świat sportu, w którym mamy stosunkowo jednorodna grupę, np. zawodników. W świecie biznesu mamy większą różnorodność: różne stanowiska, różne cele, motywacje, przekrój pokoleniowy, itp.
Obecnie coaching odgrywa szczególną rolę w zindywidualizowanych procesach rozwoju specjalistów, którzy ze względu na wysokie kompetencje rzadko potrzebują uogólnionego przekazywania wiedzy w sali szkoleniowej. Coaching jest narzędziem, które umożliwia indywidualny rozwój tego potencjału oraz zastosowanie go w różnych obszarach organizacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Wśród wielu narzędzi szkoleniowych, to właśnie coaching daje możliwość indywidualizacji ścieżki rozwoju osobom na specjalistycznych stanowiskach.


Coaching dla firm – Korzyści z coachingu biznesowego

Realizując coaching biznesowy obserwujemy, że często nasi klienci, pracownicy organizacji nie mają problemów wynikających z niedostatku wiedzy. Jeśli już są, to dotyczą młodych i niedoświadczonych ludzi, gdzie jest to oczywiste, że wymagają profesjonalnego szkolenia. Kiedy jednak słuchamy przełożonego, który mówi o swoim (doświadczonym) pracowniku, że „potrzebuje szkolenia, ponieważ brak mu motywacji”, zatrzymujemy się. Ważne w tym momencie jest poznanie źródła problemów, które mogą tkwić w systemie – otoczeniu (np. procedury, relacje). Jednak odkrycie tych źródeł wymaga bardziej indywidualnego podejścia, otwartości w rozmowie oraz przygotowaniu się do zmiany. Dlatego bardziej skuteczny będzie tutaj coaching, który zapewnia odpowiednią przestrzeń do analizy i projektowania potrzebnych zmian. Coaching biznesowy jest więc odpowiedzią na potrzeby osób z doświadczeniem i wiedzą, które z jakichś przyczyn nie korzystają z dostępnego potencjału. Coaching w swojej specyfice zakłada pracę w kierunku realizacji indywidualnego potencjału danej osoby.

Coaching w biznesie - korzyści:

Coaching w biznesie – korzyści:

 • Coaching wzmacnia motywację – tworzenie własnych rozwiązań mobilizuje autora pomysłu do wdrożenia zmiany, inaczej, kiedy musimy zrobić coś, co ktoś wymyślił i nam nakazuje wykonanie;
 • Coaching kształtuje odpowiedzialność – w coachingu z definicji klient bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie swojego planu; coach nie ocenia, nie nakazuje, nie wyciąga konsekwencji;
 • Coaching rozwija umiejętności efektywnego działania – pracując z daną osobą lub zespołem, przekazujemy kompetencje potrzebne do samooceny i autoanalizy własnego działania pod kątem skuteczności i efektywności („instalujemy” wewnętrznego coacha);
 • Coaching rozwija samoświadomość pod kątem chociażby własnych możliwości, mocnych stron czy obszarów słabszych, na których nadmierna koncentracja nie przyniesie pożądanych efektów;
 • Coaching rozwija umiejętności społeczne, poprzez m.in. uświadomienie sobie wpływu własnego zachowania na innych ludzi, dzięki czemu dana osoba może w sposób świadomy zmieniać się i budować bardziej satysfakcjonujące i konstruktywne relacje z otoczeniem.

Zakres coachingu biznesowego dla firm

Wykorzystując coaching jako formę wsparcia i rozwoju w biznesie, pracujemy na realnych zagadnieniach, z jakimi mamy do czynienia w danej organizacji. Jesteśmy tak blisko tego, co nurtuje, denerwuje, wymaga zmiany, jak tylko jest to możliwe. Koncentrujemy się na prawdziwych problemach i rozwiązaniach, które są realne, dopasowane do możliwości danej osoby oraz organizacji. Coach prowadzący coaching jest doświadczony w prowadzeniu procesów dla biznesu, w związku z tym potrafi dbać o najwyższą jakość i efektywność pracy.

Przykładowe obszary, w których pracujemy coachingowo to:

– motywacja, podejście do obowiązków zawodowych, np. w obszarze sprzedaży
– przygotowanie do nowej roli, np. lidera, menedżera, trenera
– różnice pokoleniowe w organizacji
– kierowanie zespołem handlowym
– prezentacje i wystąpienia – przygotowanie do roli
– lidership/ przwództwo
– coaching zmiany
– praca w zespole projektowym: procedury i relacje
– identyfikowanie i rozwijanie talentów
– samoorganizacja i zarządzanie czasem własnym

Co możemy osiągnąć przez coaching w biznesie?

Z naszych doświadczeń w pracy z klientami widzimy, że coaching w wyżej wymienionych obszarach zwiększa zaangażowanie, porządkuje procesy, wzmacnia pewność siebie osób w nowych rolach zawodowych. Coaching pozwala również zrozumieć pracownikom w różnym wieku, motywy postępowania swoich kolegów i uczy otwartości oraz akceptacji. Pomaga uporządkować działania szefom w nowej roli oraz wzmacnia ich kompetencje. Coaching biznesowy rozwija liderów oraz ich samoświadomość, która jest jednym z kluczowych elementów dojrzałego przywódcy. Coaching wspomagający pracę kierujących zespołami handlowymi pomaga im w prawidłowej analizie i ocenie sytuacji oraz pozytywnie wpływa na podejmowane decyzje i klimat pracy. W pracy menedżerów produktów coaching pomaga w organizacji działań i prawidłowym, zgodnym z planem wdrożeniu, szczególnie tam, gdzie pojawiają się większe problemy. U osób, co do których istnieją plany sukcesji, coaching pozwala im przygotować się do nowej roli. W sytuacji, w której potrzebna jest zmiana na poziomie indywidualnym bądź organizacyjnym, coaching daje możliwość zaplanowania jej oraz prawidłowego wdrożenia, dodatkowo rozwijając nowe umiejętności u klienta.


Jak wygląda praca z biznes coachem biznesowym?

Jak wygląda praca z biznes coachem?

W coachingu biznesowym korzystamy z różnych narzędzi rozwojowych. Sesje odbywają się w trybie on-line, w związku z czym obie strony mogą widzieć siebie i swoje reakcje, jak i śledzić na bieżąco oraz omawiać stosowane narzędzia. Coaching biznesowy to okazja dla klientów biznesowych do przemyślenia, analizy swoich działań oraz sformułowania obszarów do rozwoju, które klient identyfikuje jako newralgiczne, a następnie praca nad nimi .

Przykładowe metody i narzędzia:

 • Praca z przekonaniami
 • Praca z perspektywą
 • Praca z metaforą
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów
 • Narzędzia do zarządzania współpracą: techniki słuchania i zadawania pytań, np. technika 4R, ORACLE, SMATRER, GROW, AID – feedback, informacja zwrotna 360 i inne;
 • Matryce do planowania, ustalania priorytetów
 • Metody diagnozujące i opisujące naturalny styl zachowania oraz komunikacji, które pozwalają klientom poznać wynikające z nich konsekwencje (pozytywne oraz negatywne), a także wdrożyć plan optymalizujący te obszary;
 • Narzędzia służące intensyfikacji oddziaływań (wywieranie wpływu, audyt umiejętności komunikacyjnych);
 • Narzędzia doskonalące kompetencje przywódcze, np. diagnoza stylu, klimatu w zespole, priorytety w działaniu, ćwiczenia dotyczące delegowania i wiele innych;
 • Narzędzia wspomagające rozwój osobisty, np. koło życia

Zestawy narzędzi są dostosowywane do potrzeb realizacji celów klientów, dlatego nie sposób wymienić wszystkich. Niektóre są autorskie, komponowane przez coacha na potrzeby określonego procesu.

Jak zacząć współpracę z biznes coachem?

Etapy nawiązania współpracy w coachingu biznesowym przedstawia poniższa grafika. Zawsze można do nas napisać lub zadzwonić.

Od rozpoczęcia odkrywania i satysfakcji z własnego rozwoju, jakie daje coaching dzieli Cię tylko 6 kroków…

Z kim będę pracować w coachingu biznesowym?

Prowadzący coaching biznesowy (coach), to osoba przede wszystkim z doświadczeniem w biznesie oraz posiadająca umiejętności prowadzenia procesu coachingu wg standardów International Coaching Federation (ICF) oraz w zakresie stosowania metod rozwojowych, niezbędnych w coachingu. Osoba ta posiada formalne wykształcenie coachingowe, potwierdzone dyplomem uczelni lub/i certyfikatem ICF. Dbamy o to, aby coach prowadzący posiadał wszystkie umiejętności związane z prowadzeniem, procesu coachingu, a także otrzymywał odpowiednie wsparcie merytoryczne na każdym etapie swojej pracy.

Każdy klient poznaje coacha na początku współpracy i decyduje o kontynuacji procesu z daną osobą. Coachowi możesz powiedzieć tyle, ile chcesz – to ty decydujesz, a on zawsze uszanuje Twoją decyzję.

Z kim będę pracować w coachingu biznesowym?

Coaching dla firm – czym jest?

Coaching dla firm to proces, podczas którego doświadczony trener (coach) pomaga pracownikom, menedżerom osiągnąć określone cele biznesowe lub rozwijać umiejętności zawodowe. Coach wspiera swoich klientów w identyfikowaniu ich mocnych stron, potrzeb, celów, a następnie kieruje procesem w taki sposób, aby klient wiedział, co chce zrobić, aby je osiągnąć. Coaching dla firm może być stosowany w wielu obszarach, takich jak przywództwo, komunikacja, umiejętności miękkie, sprzedaż, czy też zarządzanie czasem i stresem. Niejednokrotnie w procesie pracujemy nad tematami nie związanymi stricte z obszarem zawodowym, lecz mającymi nań znaczący wpływ.

Kim jest coach biznesowy?

Coach biznesowy to specjalista, który wspiera ludzi w biznesie, takich jak menedżerowie, liderzy i przedsiębiorcy, w osiągnięciu ich celów biznesowych i osobistych, poprzez udzielanie wsparcia i pomocy w opracowaniu strategii. Coach biznesowy pracuje z klientami, aby pomóc im w identyfikowaniu ich mocnych stron oraz w opracowaniu planu działania, który pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów. Coach biznesowy pracuje z klientem w wielu obszarach, takich jak przywództwo, zarządzanie czasem, umiejętności miękkie, komunikacja, rozwój kariery, czy też poprawa efektywności w pracy.

Coaching biznesowy online – zalety

Jest wiele zalet coachingu biznesowego online takich jak:

 • coaching online pozwala na uzyskanie wsparcia bez względu na lokalizację, dzięki czemu klienci mogą korzystać z usług coacha z dowolnego miejsca na świecie
 • brak konieczności dojazdu na spotkania coachingowe pozwala na oszczędność czasu, zarówno dla coacha, jak i klienta, co jest szczególnie korzystne dla osób z napiętym grafikiem
 • dzięki rozwijającym się technologiom, coaching online może być bardzo interaktywny i angażujący.
 • dla niektórych klientów coaching online może być bardziej komfortowy ze względu na większą dostępność i elastyczność.

Dlaczego warto skorzystać z usług coacha biznesu?

 • coach biznesowy wspiera w rozwoju umiejętności, takich jak przywództwo, komunikacja, planowanie i zarządzanie czasem, co przyczyni się do osobistego rozwoju i rozwoju kariery
 • coach biznesowy może pomóc w identyfikacji słabych punktów w organizacji i opracowaniu strategii, która przyczyni się do poprawy wydajności
 • coach biznesowy może wesprzeć w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej strategii biznesowej, która przyczyni się do osiągnięcia celów biznesowych
 • coach biznesowy może pomóc w rozwoju przywództwa i umiejętności interpersonalnych

Coaching w biznesie

Coaching w biznesie jest ważny ponieważ pomaga pracownikom w rozwoju i doskonaleniu swoich umiejętności, co z kolei może przynieść korzyści dla firmy. Poprzez coaching pracownicy mogą uzyskać wsparcie w ulepszaniu swojej wydajności, co może zwiększyć efektywność firmy. Coach może pomóc pracownikom w rozwoju ich umiejętności komunikacyjnych, co może poprawić jakość relacji międzyludzkich w firmie. Coaching może pomóc w rozwijaniu umiejętności przywódczych w firmie, co może prowadzić do lepszego zarządzania i większej produktywności. Coach wspomaga pracowników w identyfikowaniu ich celów i motywacji, co może prowadzić do większej satysfakcji z pracy i zaangażowania w firmie.

Biznes coaching

Biznes coaching jest usługą, która może być skierowana do różnych grup w firmie, w tym:

 • przywódców i menedżerów: biznes coaching wspiera menedżerów i liderów w rozwoju ich umiejętności przywódczych, co może przyczynić się do lepszego zarządzania firmą.
 • pracowników zespołu: biznes coaching może pomóc pracownikom w ulepszaniu swoich umiejętności i wydajności, co z kolei może przynieść korzyści dla całego zespołu.
 • przedsiębiorców i właścicieli firm: biznes coaching wspomaga przedsiębiorców i właścicieli firm w rozwijaniu ich biznesu, strategii i umiejętności przywódczych.
 • osób poszukujących rozwoju zawodowego: biznes coaching jest dla osób, które chcą rozwinąć swoją karierę, poprawić swoje umiejętności i osiągnąć swoje cele zawodowe.

W skrócie, biznes coaching jest dla każdej osoby, która chce poprawić swoje umiejętności, wydajność lub osiągnięcia w firmie.

Coaching dla biznesu – podsumowanie

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć o coachingu dla biznesu:

 1. coaching dla biznesu jest usługą, która wspiera pracowników i liderów w rozwijaniu umiejętności, poprawie wydajności i osiągnięciu celów biznesowych
 2. coach to wyszkolony i certyfikowany specjalista, który poprzez odpowiednie prowadzenie procesu umożliwia pracownikom i liderom ustalenie celów, opracowaniu strategii i rozwoju umiejętności
 3. coaching może odbywać się w różnych formach, w tym przez indywidualne spotkania, grupowe sesje, warsztaty lub szkolenia online
 4. coaching może przynieść wiele korzyści dla firm, w tym poprawę wydajności, zwiększenie motywacji pracowników, lepszą komunikację w zespole i poprawę umiejętności przywódczych
 5. coaching to inwestycja w rozwój pracowników i liderów, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku
 6. istnieje wiele firm i coachów oferujących usługi coachingowe dla biznesu, warto wybrać taką, która ma odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.