Dla kogo coaching menedżerski?

Menedżerowie, kierownicy, osoby, na których spoczywa odpowiedzialność za pracę innych osób są grupą wystawioną na rożnego rodzaju niekorzystne i trudne sytuacje. W niektórych obszarach potrafią sobie świetnie radzić, natomiast otoczenie, w którym funkcjonują sprawia, że wyzwania stają się codziennością i coraz mniej jest okazji do regeneracji sił.

Coaching menedżerski skierowany jest do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych,
ponieważ ze względu na specyfikę sytuacji, obejmuje zagadnienia i wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień członkowie kadry menedżerskiej.

Istotą coachingu menedżerskiego jest praca, która w szczególny sposób uwzględnia system, w jakim funkcjonuje menedżer. Ważna jest świadomość, jakie powiązania tworzy ten system oraz jakie są reakcje menedżera na te powiązania.

Dla kogo coaching menedżerski?

W tego rodzaju coachingu analizujemy sytuacje oraz określamy czy dane reakcje, zachowania,
postawy są efektywne dla Klienta, czy też nie.

Coaching menedżerski rozwija i wzmacnia siłę osobowości menedżera oraz podnosi skuteczność jego działań. Wzmacnia odporność na trudne sytuacje i uświadamia słabość niektórych reakcji, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Menedżer, dzięki procesowi coachingu jest bardziej świadomy, silniejszy, ale też spokojniejszy w swojej pracy, ponieważ nauczył się pracować w przestrzeni, która zapewnia mu odpowiednie warunki do autoanalizy i wprowadzania koniecznych zmian w swoim postępowaniu.

Coaching jest narzędziem rozwoju, który stwarza menedżerom przestrzeń do przyjrzenia się swojej pracy z innej perspektywy, daje możliwość przemyślenia dotychczasowych sposobów postępowania oraz zaprojektowania ścieżki, która w danej sytuacji okaże się bardziej skuteczna.

Na czym polega coaching menedżerski?

Coaching menedżerski to relacja partnerska, mogąca mieć miejsce w momencie, kiedy menedżer stoi w obliczu trudnej decyzji, wyzwania, dylematu. Istotą coachingu w tym przypadku jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Bardzo ważne jest również zastosowanie rezultatów wypracowanych w coachingu w pracy na rzecz firmy.

Coaching jest zawsze osadzony w kontekście zespołu i przedsiębiorstwa. Pomimo, że jest realizowany z szefem, znacząco oddziałuje również na zespół, a to co się tam dzieje, jest zazwyczaj jednym z głównych tematów.

Coaching dla menedżerów polega na doskonaleniu umiejętności, których menedżer potrzebuje w
obszarze przywództwa. Są to:

 1. Komunikacja oraz komunikowanie celów, zadań, wizji, wyzwań i możliwości.
 2. Budowanie i usprawniania relacji, prowadzących do doskonałych działań zespołowych.
 3. Osiągania celów i rezultatów przez pracowników, poprzez takie kierowanie, aby te osiągnięcia odpowiadały stawianym oczekiwaniom.

Najważniejsze zasady coachingu menedżerskiego

 • Zasada szczerości i autentyczności
 • Koncentracja na procesach, które wspierają rezultaty menedżera
 • Podejście systemowe w pracy, czyli uwzględniające środowisko, w którym funkcjonuje menedżer (wewnętrzne oraz zewnętrzne)

Korzyści dla menedżerów z coachingu menedżerskiego

W coachingu dla menedżerów istotne jest, aby misja coacha była zbieżna z dążeniami menedżera.

Coach w swojej pracy angażuje menedżera w wyzwania, charakterystyczne dla tego stanowiska. One uczą i pokazują inną perspektywę, uruchamiają widzenie różnych możliwości, które dotąd były niewidoczne lub pomijane. Menedżer uświadamia sobie, jak bardzo istotne jest komunikowanie swoich oczekiwań do zespołu, co i jak przekazuje i w jaki sposób może być to rozumiane.

 • Dzięki pracy w coachingu menedżerskim udoskonalisz swoje narzędzia służące do organizacji i zarządzania;
 • Coaching menedżerski pozwoli Tobie również na rozwijanie kompetencji miękkich, szalenie ważnych w pracy z zespołem oraz w zespole; będziesz się uczyć we własnym tempie i otrzymasz rzetelny feedback;
 • Coaching pozwoli Tobie na analizę sytuacji i zdarzeń dając odpowiedni klimat i przestrzeń;
 • Coaching ułatwia menedżerom przygotowanie się do zmian i wyzwań
 • Dzięki coachingowi menedżerowie czują się pewniej, lepiej rozumieją siebie oraz ludzi, z którymi pracują, dzięki czemu są w stanie generować rozwiązania, mogące przynosić satysfakcję współpracownikom.
Korzyści dla firmy z coachingu menedżerskiego

Korzyści dla firmy z coachingu menedżerskiego

Jakie korzyści wynikają z coachingu dla firmy, która zainwestuje w coaching dla menedżerów?

 • Coaching menedżerski w firmie, wspiera kadrę kierowniczą, daje menedżerom poczucie pewności w podejmowaniu wyzwań, co ma znaczący wpływ na dynamikę działania i rozwój firmy. Menedżerowie wpływają na procesy, działania ludzi, klimat, motywację, dlatego warto dbać o ich rozwój.
 • Coaching jest relacją rozwojową, która, jeśli jest prawidłowo prowadzona, zostawia odpowiedzialność po stronie menedżera, dzięki temu czerpie on z zasobów zewnętrznych (tut. coacha), lecz jego relacje z zespołem są wciąż silne, jak i nastawienie na poprawę i rozwiązanie problemów.
 • Menedżer jest partnerem w relacji, która rozwija jego świadomość istnienia „pola sił” w firmie oraz rządzących nim zależności i zasad. Dzięki temu potrafi dobrze rozpoznać sytuację oraz zastosować takie działania, które pozwolą mu osiągnąć zamierzony rezultat.
 • Coaching jest optymalną strategią rozwoju zawodowego, która wzmacnia kulturę organizacyjną i zwiększa efektywność działań menedżerów oraz ich zespołów. Jest blisko realnych problemów i na ich rozwiązywanie jest nakierowany.
 • Menedżerowie w procesie coachingu są zawsze głównym elementem „układanki”. Coach jest partnerem, który stoi obok, jest dostępny, natomiast nie wykonuje zadań, nie wydaje
  poleceń i nie steruje relacjami mówiąc, co i kto ma w danej chwili zrobić. Taki plan działań tworzy menedżer, analizując sytuację i korzystając ze swoich mocnych stron oraz pokonując trudności przy współpracy z coachem.

Jak wyglądają zajęcia coachingu menedżerskiego?

Jak w każdym procesie coachingu, na początku menedżer oraz coach zawierają kontrakt. Jest to umowa, która dotyczy zasad udziału w coachingu, określająca role obu stron oraz granice każdej z nich. Kontrakt porządkuje proces coachingu oraz daje pojęcie o tym, jak będzie wyglądała dalsza część pracy.

Menedżerowie biorący udział w coachingu, mają okazję skorzystać z wielu narzędzi, autorskich ćwiczeń, przeprowadzić refleksję w ustrukturyzowany sposób, dzięki czemu ich doświadczenia i świadomość pogłębiają się w obszarze na którym im zależy. W rezultacie czują się mocniejsi i z większą pewnością przystępują do działań.

Coaching jest szczególnie nastawiony na cel i jego realizację, dlatego istotne jest prawidłowe jego określenie, wyklarowanie, tak, aby każda ze stron rozumiała, do czego dążymy. Niejednokrotnie zdarza się, że klient czegoś nie chce, coś mu nie pasuje – wówczas ważne jest określenie sytuacji pożądanej, docelowej oraz miar, które pozwolą na ocenę stopnia realizacji celu.

Przykładowe metody i narzędzia:

 • Testy i kwestionariusze diagnozujące,
 • Narzędzia precyzowania oczekiwań i celów: kwestionariusze, listy kontrolne oraz
  ewaluacyjne, scenariusze działań;
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów
 • Narzędzia do zarządzania współpracą: techniki słuchania i zadawania pytań, np. technika 4R, ORACLE, SMATRER, GROW, AID – feedback, informacja zwrotna 360 i inne;
 • Matryce do planowania, ustalania priorytetów
 • Metody diagnozujące i opisujące naturalny styl zachowania oraz komunikacji, które pozwalają klientom poznać wynikające z nich konsekwencje (pozytywne oraz negatywne), a także wdrożyć plan optymalizujący te obszary;
 • Narzędzia służące intensyfikacji oddziaływań (wywieranie wpływu, audyt umiejętności komunikacyjnych);
 • Narzędzia doskonalące kompetencje przywódcze, np. diagnoza stylu, klimatu w zespole, priorytety w działaniu, ćwiczenia dotyczące delegowania i wiele innych;
Z kim będę pracować w ramach coachingu menedżerskiego?

Z kim będę pracować w ramach zajęć coachingu managerskiego?

Prowadzący coaching menedżerski, to osoba przede wszystkim z doświadczeniem menedżerskim w biznesie oraz posiadająca umiejętności w zakresie stosowania metod rozwojowych, niezbędnych w coachingu. Co prawda coach nie jest od tego, aby przejmować obowiązki menedżera, natomiast jego doświadczenie pomaga mu czuwać nad kierunkiem rozwoju oraz zadawać odpowiednie pytania, które kierują uwagę na np. obszary ryzyka, zagrożeń czy możliwe szanse.

Osoba ta posiada formalne wykształcenie coachingowe, potwierdzone dyplomem uczelni lub certyfikatem bądź też, z racji swojego doświadczenia zawodowego, tak jak w przypadku menedżerów stosujących coachingowy styl kierowania w pracy ze swoimi zespołami, posiada zweryfikowane umiejętności prowadzenia procesu rozwojowego, jakim jest coaching. Dbamy o to, aby coach prowadzący posiadał wszystkie umiejętności związane z prowadzeniem, kierowaniem procesem coachingu, a także otrzymywał odpowiednie wsparcie merytoryczne na każdym etapie swojej pracy.

Każdy klient poznaje coacha na początku współpracy i decyduje o kontynuacji procesu z daną osobą.

Z naszej strony, analizujemy dokładnie potrzeby klienta i zawsze staramy się dopasować doświadczenie coacha do potrzeb, wyzwań oraz osobowości uczestnika coachingu.

Jak podjąć współpracę z coachem w ramach sesji menedżerskich?

Etapy nawiązania współpracy w coachingu menedżerskim przedstawia poniższa grafika. Zawsze można do nas napisać lub zadzwonić.

Od rozpoczęcia odkrywania i satysfakcji z własnego rozwoju, jakie daje coaching dzieli Cię tylko 6 kroków…

Jak podjąć współpracę z coachem w ramach sesji menedżerskich?

Coaching menedżerski – wsparcie liderów w firmie

Coaching menedżerski jest usługą skierowaną do menedżerów, liderów i kadry zarządzającej w firmie. W szczególności, ta usługa jest dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności przywódcze. Coaching może pomóc menedżerom w ulepszaniu umiejętności przywódczych, takich jak komunikacja, motywowanie zespołu, zarządzanie konfliktami, podejmowanie decyzji i delegowanie zadań, poprawić wydajność co z kolei może prowadzić do większej produktywności i osiągania celów biznesowych. Coaching menedżerski może pomóc w ulepszaniu umiejętności komunikacyjnych, co może prowadzić do lepszej relacji z zespołem, lepszej współpracy i bardziej efektywnych spotkań, może pomóc menedżerom w rozwoju umiejętności przywódczych, które są związane z transformacją organizacji i kultury pracy, co z kolei może przyczynić się do długofalowego sukcesu firmy. Coaching menedżerski jest dla każdego menedżera lub lidera, który chce poprawić swoje umiejętności przywódcze i wydajność, a także chce wprowadzić pozytywne zmiany w firmie.

Coaching dla managerów – kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia z coachingu dla managerów prowadzi wykwalifikowany i trener. Coach biznesowy to specjalista, który posiada nie tylko wiedzę teoretyczną na temat coachingu, ale także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych z klientami biznesowymi.

Coaching antystresowy dla menedżerów – dlaczego jest tak ważny w dzisiejszych czasach?

Coaching antystresowy dla menedżerów jest ważny w dzisiejszych czasach z kilku powodów:

 1. menedżerowie często doświadczają wysokiego poziomu stresu w pracy, co może prowadzić do wypalenia zawodowego, zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego oraz obniżonej wydajności
 2. w dzisiejszych czasach rynki są bardzo konkurencyjne, a wymagania klientów i pracodawców są coraz wyższe. Menedżerowie są zmuszeni do pracy w szybkim tempie, podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie z ciągłymi zmianami
 3. stres menedżera może mieć negatywny wpływ na zespół, co z kolei może wpłynąć na efektywność i wydajność całej firmy
 4. wysoki poziom stresu może prowadzić do zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęki czy bezsenność

Dlatego też, coaching antystresowy dla menedżerów jest ważny, ponieważ pomaga menedżerom w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu odporności na stres oraz poprawie ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Coaching antystresowy może pomóc menedżerom w identyfikowaniu źródeł stresu, opracowaniu strategii radzenia sobie ze stresem oraz w budowaniu zdrowych nawyków, które pomogą w zmniejszeniu poziomu stresu i poprawie jakości życia zawodowego i prywatnego.

Czym jest mentoring dla managerów?

Mentoring dla managerów to proces, w którym bardziej doświadczony menedżer (mentor) udziela wsparcia, porad i wskazówek swojemu młodszemu lub mniej doświadczonemu koledze z dziedziny zarządzania. Mentor może pomóc menedżerowi w rozwoju kompetencji, umiejętności przywódczych oraz w osiąganiu celów biznesowych. Mentoring dla managerów może odbywać się zarówno w formie regularnych spotkań twarzą w twarz, jak i w formie wirtualnej.