Co to jest executive coaching?

Executive coaching jest formą coachingu, skierowaną do kadry menedżerskiej wyższego szczebla, tzn. odpowiadającej za obszary związane z planowaniem, analizowaniem czy zarządzaniem produktami. Ważne jest tutaj rozwijanie również umiejętności takich, jak kierowanie zespołami i budowanie zespołów, rozwój i motywowanie.

Menedżerowie są z reguły grupą, która uczestniczy w wielu różnorakich szkoleniach, zauważamy, że mają niejednokrotnie szeroką wiedzę, lecz trudności pojawiają się w jej skutecznym stosowaniu. Executive coaching to forma rozwoju, która umożliwia takie uruchomienie zasobów menedżera, aby poczuł on, że wiedza, którą posiada służy jemu, zespołowi oraz organizacji.

Szkolenia i kursy executive coachingu

Executive coaching – rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb menedżera

Executive coaching umożliwia indywidualne podejście do tematu, swobodną wymianę i pracę nad barierami, które na tym poziomie mogą mieć bardzo indywidualny charakter. Coach oraz menedżer współpracują, by znaleźć rozwiązania na miarę aktualnych oraz indywidualnych warunków, w jakich funkcjonuje klient (tut. menedżer).

Coaching w tym przypadku dotyczy zagadnień, jakie są generowane przez system czy inaczej pole sił i zależności, w jakim funkcjonuje menedżer, czyli : otoczenie firmowe, otoczenie zewnętrzne, zespół, którym kieruje, kooperanci i zespoły powiązane, itp. Jeśli w systemie występuje problem, przeszkoda, oddziałuje ona na menedżera i jego postawę. Musi on znajdować właściwe odpowiedzi na te interakcje, wspomagać się różnymi analizami oraz perspektywami i może to robić w przestrzeni coachingu.

W naszej pracy posługujemy się modelami coachingu, które przynoszą trwały efekt i sprawiają, że doświadczenia z procesu zostają z klientem. Model opiera się na wzmacnianiu menedżera w taki sposób, aby to on sam był gotowy do podejmowania wyzwań. Model ten to tzw. model odpowiedzialności klienta. Polega on na tym, że coach pozyskuje informacje o systemie, w jakim funkcjonuje klient, po to, aby wspierać jego samodzielne dążenia oraz maksymalne korzystanie z własnych zasobów. Prowadzi to do sytuacji, w której klient samodzielnie dokonuje potrzebnych korekt i moyfikacji w środowisku, w którym działa (zespół, otoczenie firmowe, inne podmioty), sa to jednak przemyślane i przeanalizowane plany, których klient jest pewnien i gotów wziąć za nie odpowiedzialność. Nie wszystko jednak może potoczyć się zgodnie z ty planem. Coach jest w tym wypadku po to, aby przypominać o celach, pomagać w analizie i korekcie planu, dostarczać inną perspektywę, a niekiedy wyzwania, na których klient może się uczyć.

Praca z coachem w executive coachingu

Obszar Coacha znajduje się poza polem działania menedżera, tym samym coaching nie zabiera inicjatywy, nie wchodzi w bezpośrednie relacje z zespołem – ten obszar od początku do końca powinien być obszarem działań menedżera.

Inaczej jest w modelu zależnym, który powoduje, że coach wchodzi w zakres działań menedżera, bezpośrednio przejmując inicjatywę. Uważamy, że jest on szkodliwy, odbiera inicjatywę, może zagrozić autorytetowi i osłabia menedżera. Powoduje on też, że po skończeniu procesu, zanikają pożądane zmiany, ponieważ były one oparte nie o tę siłę, na której powinny bazować.

Coachowie, którzy ulegną pokusie angażowania się bezpośrednio w sprawy klienta, ryzykują efektywność całego procesu, tracą perspektywę i obiektywizm.

Executive coaching – etapy pracy

 1. Początek procesu i zawarcie kontraktu

Każdy proces rozpoczyna się od wprowadzenia klienta w specyfikę pracy oraz zasady, jakie rządzą coachingiem. Coachowie w na tym etapie koncentrują się na kontrakcie i tym, co trzeba zrobić. Można planować proces indywidualny bądź objąć coachingiem większą grupę w organizacji. Coaching może być również kontynuacją większego projektu w firmie, kiedy to przechodzi się na ścieżkę pracy indywidualnej, dostosowując ją do specyficznych potrzeb poszczególnych osób. Zarówno dla klienta, jak i dla coacha ważne jest na tym etapie doprecyzowanie zasad oraz celów pracy. W fazie początkowej coach zbiera informacje, zapoznaje się z problemem klienta. Określając zasady współpracy sprawdza gotowość klienta do pracy w coachingu. Ustalana jest organizacja pracy w coachingu. Można umówić się na pracę zakulisową, kiedy coaching opiera się na planowaniu działań oraz ich podsumowywaniu po zakończeniu, wyciąganiu wniosków. Inny rodzaj pracy, na jaki decydują się coachowie, to tzw. live-action coaching, czyli towarzyszenie klientowi w ważnych spotkaniach i rozmowach, a następnie wyciąganie wniosków i dalsze działania.

Z doświadczenia wiemy, że im bardziej wymierne cele postawi sobie klient, tym łatwiej zobaczyć prawdziwy postęp i odczuć satysfakcję, dlatego do tego dążymy w executive coachingu.

 1. Planowanie działań w coachingu

Coaching musi opierać się na szczegółowym planie działania, do którego opracowania zachęcamy klienta. Klient uświadamia sobie, jakie są jego reakcje, wynikające z automatyzmów, które przeszkadzają mu w konstruktywnym działaniu (czy automatycznie przyjmuje rolę filozofa, nadzorcy, czy rzuca pomysŁami bez konkretnych działań, itp.). W swoich planach klient musi uwzględnić system, w którym działa i zależności w nim występujące. Musi również wiedzieć z jakiego powodu chce przeprowadzić zmiany i przygotować się na opór (również własny). Warto zaplanować również formy pracy, które mogą obejmować coaching zakulisowy lub live – action coaching (w działaniu).

 1. Realizacja sesji – praca coachingowa

Tak, jak wyżej wspominaliśmy nasi coachowie pracują zakulisowo, jak i realizują coaching w działaniu. Ten drugi rodzaj może z kolei odbywać się tylko dla menedżera, jak i dla grupy, Może również obejmować menedżera w środowisku grupy oraz w działaniu z inną osobą. Każde takie działanie jest planowane, a specyfika wykonania i zasady w nim obowiązujące są dokładnie wyjaśniane klientowi.

 1. Podsumowanie

Jest to etap określania stopnia realizacji celów, ale także udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych po obu stronach procesu. Informacja zwrotna od coacha dla kierownika zazwyczaj zawiera: podsumowanie silnych stron oraz stojących przed klientem wyzwań, przegląd umiejętności związanych z wykonywaną rolą. Również coach otrzymuje w tym momencie informację zwrotną o swoich działaniach w procesie coachingu.

W pracy coachowie posługują się różnymi narzędziami weryfikacji kompetencji. My pracujemy w oparciu o modele kompetencyjne, które ułatwiają nam pokazanie, na jakim etapie rozwoju jest dana kompetencja kierownicza czy przywódcza u klienta.
Również dokładamy starań, aby otrzymać informację od klienta na temat tego, jak przebiegła proces w jego ocenie i jakie korzyści mu przyniósł. Klient dokonuje oceny skuteczności coacha, jego mocnych i słabych stron.

Do kogo jest adresowany executive coaching?

Executive coaching adresujemy do menedżerów, posiadających wiedzę, doświadczenie, którzy świadomie zauważają obszary do rozwoju, od których zależy uruchomienie potencjału. Wiedzą, co chcą osiągnąć i w jakim zakresie, a przy tym potrzebują fachowego wsparcia i przestrzeni do dyskusji i analizy. Samoświadomość jest jedną z najważniejszych kompetencji lidera, który wie, w jakich obszarach potrzebuje wsparcia. Często zauważa, że reakcje pracowników, np. na feedback nie są takie, jakby chciał. Zdaje sobie sprawę, że mógłby rozwinąć jeszcze bardziej umiejętności delegowania czy rozwijania zespołu i przekazywania uprawnień i dobrze było by to zrobić w świadomy i zaplanowany sposób, a przy okazji uzyskać dodatkową perspektywę. To właśnie dzięki samoświadomości zwracają się do nas liderzy, którzy chcą się rozwijać, np. przy pomocy executive coachingu.

Bardzo często, po zakończeniu projektów rozwojowych okazuje się, że menedżerowie mają bardzo zindywidualizowane potrzeby, dotyczące wyzwań jakie przed nimi stoją, np. przygotowanie się do przejęcia szerszego zakresu obowiązków czy awansu i potrzebują w tym zakresie wsparcia. Doskonałym rozwiązaniem jest wówczas executive coaching, w którym coach jest partnerem i tworzy odpowiednią przestrzeń do rozwoju określonych kompetencji.

Coaching mobilizuje menedżerów do autorefleksji, rewidowania własnych stylów kierowania, które, jak wiadomo należy dostosowywać do okoliczności i stopnia dojrzałości pracowników. Zapewnia przegląd umiejętności kierowniczych i przywódczych, poparty rzetelną informacją zwrotną oraz konkretnymi przykładami.

Do kogo jest adresowany executive coaching?

Korzyści jakie daje executive coaching dla firmy?

 • Executive coaching rozwijając menedżera, przynosi również korzyści dla zespołu/zespołów oraz organizacji
 • Coachowie pracujący z menedżerami są partnerami w rozwoju, którzy stawiają wyzwania oraz dostarczają rzetelnej informacji zwrotnej, dzięki czemu menedżerowie są doskonale zorientowani w obecnej sytuacji i swoich postępach
 • Coaching dla menedżerów wyższego szczebla to wsparcie, jakiego nie dostają na co dzień w organizacji – raczej od nich oczekuje się, że będą dawać wsparcie innym, co nie oznacza, że sami go nie potrzebują; coachowie kierujący procesami dbają o odpowiednie wzmocnienie oraz koncentrację na wyznaczonych celach
 • Rodzaj coachingu, jakim jest executive coaching jest rozwiązaniem systemowym, które uwzględnia otoczenie wewnętrzne, zewnętrzne, warunki w jakich działa menedżer, ich specyfikę oraz sposób i zakres oddziaływania; daje to możliwość uświadamiania sobie, jak system wpływa na mnie oraz jak ja wpływam na system i jaką odpowiedź od niego dostaję
 • Coaching dla menedżerów to przestrzeń do nauki, analizy, wyciągania wartościowych wniosków bez presji oceny i negatywnego stresu – można rozwijać się mądrze, świadomie i w poczuciu satysfakcji
 • W executive coachingu stosujemy narzędzia ułatwiające menedżerom autodiagnozę, analizę postępowania, rozwiązywania dylematów i problemów, liczne ćwiczenia i case studies dostosowane do sytuacji i potrzeb; coach jest partnerem który czuwa nad procesem, stosuje krytyczne myślenie, ale też daje odpowiednie wsparcie
 • Executive coaching ma charakter pracy 1 na 1 – uczy menedżera sposobu prowadzenia konstruktywnej konwersacji, zadawania pytań, słuchania, analizy wypowiedzi, co przydaje się później do pracy w zespołach
 • Relacja menedżera i coacha opiera się na zaufaniu, partnerstwie i odpowiedzialności: każda ze stron ma swoje role do wypełnienia, a efekty są widoczne i omawiane na bieżąco (zarówno sukcesy jak i słabości)
 • Executive coaching systematyzuje wiedzę, odświeża zagadnienia, koncentruje na sprawach ważnych – priorytetach
 • Coachowie biorący udział w coachingu to doświadczeni praktycy, z udokumentowaną wiedzą na temat stosowania narzędzi rozwojowych
 • Executive coaching to nastawienie na realizację celów, zatwierdzanie ich na początku procesu, co sprawia, że dążenie do ich realizacji jest kwestią pierwszoplanową; dającą podstawy do weryfikacji osiągnięć po zakończeniu procesu
 • Coaching dla menedżerów wyższego szczebla nastawiony jest na realizację celów, ale także powiązanie celów menedżera z celami organizacji, dzięki czemu przynosi on jeszcze większe korzyści nie tylko osobie biorącej udział w coachingu, ale także całemu otoczeniu
 • Coaching wyznacza ścieżkę rozwoju, którą projektuje również menedżer, co dodatkowo motywuje do realizacji, a poza tym łatwo zweryfikować rezultaty, określić, co jest zadowalające, rozwojowe, a co jeszcze należy doskonalić

Wdrożenie executive coachingu w firmie – schemat:

 • analiza potrzeb
 • ustalanie celów dla procesów coachingu z menedżerem, jego zwierzchnikiem oraz coachem
 • określenie działań oraz ich zatwierdzenie
 • przeprowadzenie procesu(ów)
 • pomiar rezultatów i podsumowanie

Korzyści dla menedżerów z executive coachingu

Korzyści dla menedżerów z executive coachingu

Executive coaching to metoda rozwoju, zapewniająca menedżerom wyższego szczebla odpowiednie wsparcie, adekwatne do wyzwań, z jakimi mają do czynienia na co dzień. Coach, stosując metody i techniki rozwojowe zapewnia odpowiednie wsparcie, informację zwrotną, wyzwania i aktywizuje do autorefleksji.

– coaching przyczynia się do lepszego funkcjonowania zespołu, większego zrozumienia wzajemnych zależności, relacji i potrzeb

– coaching pomaga menedżerom w analizie i planowaniu działań oraz radzenia sobie ze zmianą, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym; w zależności od określonych celów, również na poziomie organizacyjnym;

– coaching nakierowuje na prawdziwy cel i uczy, jak konsekwentnie go realizować

– coaching pomaga się otworzyć na informację zwrotną, a także uczy, w jaki sposób wykorzystywać ją w działaniach przywódczych

– executive coaching stosuje podejście systemowe, co znaczy, że w tego rodzaju coachingu zajmujemy się nie tylko motywacją, kompetencjami i wyzwaniami, jakie stoją przed menedżerem/liderem; wspieramy menedżera w obszarze kierowania zespołem, współpracą z innymi jednostkami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi

– executive coaching to stosowanie perspektywy systemowej przez coacha, który potrafi przyjąć szeroką perspektywę i podzielić się nią z klientem,

– w coachingu dla kadry wyższego szczebla


Jak wygląda współpraca w ramach executive coaching
?

Jak wygląda współpraca w ramach executive coaching?

Executive coaching wymaga precyzyjnego ustalenia celów pracy przez klienta. Coach pomaga w koncentracji na tym celu, który może zostać zmodyfikowany, dostosowany do wymogów sytuacji. Cały proces coachingu poprzedazją spotkania z bezpośrednim uczestnikiem coachingu oraz z jego zwierzchnikiem. Chodzi o zgodność celów menedżera z celami organizacji. Kiedy ten etap zostaje spełniony, zostaje zawarty kontrakt, który określa zasady współpracy oraz role w procesie. Następnie rozpoczyna się właściwa praca coacha i menedżera. Na końcu coaching oraz wypracowane efekty zostaje podsumowany.

Przykładowe metody i narzędzia:

 • Testy i kwestionariusze diagnozujące,
 • Narzędzia precyzowania oczekiwań i celów: kwestionariusze, listy kontrolne oraz
  ewaluacyjne, scenariusze działań;
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów
 • Narzędzia do zarządzania współpracą: techniki słuchania i zadawania pytań, np. technika 4R, ORACLE, SMATRER, GROW, AID – feedback, informacja zwrotna 360 i inne;
 • Matryce do planowania, ustalania priorytetów
 • Metody diagnozujące i opisujące naturalny styl zachowania oraz komunikacji, które pozwalają klientom poznać wynikające z nich konsekwencje (pozytywne oraz negatywne), a także wdrożyć plan optymalizujący te obszary;
 • Narzędzia służące intensyfikacji oddziaływań (wywieranie wpływu, audyt umiejętności komunikacyjnych);
 • Narzędzia doskonalące kompetencje przywódcze, np. diagnoza stylu, klimatu w zespole, priorytety w działaniu, ćwiczenia dotyczące delegowania i wiele innych;

Z kim będę pracować w executive coachingu?

Prowadzący executive coaching, to coach z doświadczeniem menedżerskim w biznesie oraz posiadająca umiejętności w zakresie stosowania metod rozwojowych, niezbędnych w coachingu. Co prawda coach nie jest od tego, aby przejmować obowiązki menedżera, natomiast jego doświadczenie pomaga mu czuwać nad kierunkiem rozwoju oraz zadawać odpowiednie pytania, które kierują uwagę na np. obszary ryzyka, zagrożeń czy możliwe szanse.

Osoba ta posiada formalne wykształcenie w zakresie coachingu, potwierdzone dyplomem uczelni lub certyfikatem bądź też, z racji swojego doświadczenia zawodowego, tak jak w przypadku menedżerów stosujących coachingowy styl kierowania w pracy ze swoimi zespołami, posiada zweryfikowane umiejętności prowadzenia procesu rozwojowego, jakim jest coaching. Dbamy o to, aby dopasować coacha do specyfiki sytuacji klienta.

Kim jest executive coach?

Executive coach to osoba, która specjalizuje się w udzielaniu wsparcia i porad dotyczących rozwoju zawodowego i przywództwa menedżerom, liderom biznesowym i innym osobom na wysokich stanowiskach kierowniczych. Zadaniem executive coacha jest pomóc klientowi w rozwijaniu umiejętności przywódczych, identyfikowaniu celów zawodowych i osobistych, a także w opracowywaniu strategii, które pomogą mu osiągnąć te cele. Współpraca z executive coachem odbywa się zwykle w formie sesji coachingowych, w trakcie których coach zadaje pytania, prowokuje refleksję i pomaga klientowi w znalezieniu rozwiązań problemów oraz wdrożeniu działań.

Co jest celem executive coachingu?

Celem executive coachingu jest pomoc menedżerom, liderom i innym pracownikom na wysokich stanowiskach w rozwijaniu ich umiejętności przywódczych, osiąganiu celów biznesowych, rozwiązywaniu problemów i wyzwań związanych z pracą, a także w poprawie efektywności i satysfakcji z pracy. Coaching może również pomóc w identyfikacji i rozwijaniu indywidualnych celów kariery oraz w osiąganiu równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Jak rozpocząć współpracę w zakresie executive coachingu?

Jeśli interesuje Cię executive coaching i chciałabyś/chciałbyś doświadczyć pracy w tej metodzie – skontaktuj się z nami. Napisz zapytanie na adres biuro@traininghouse.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy dalsze szczegóły.

Schemat współpracy obrazuje poniższa grafika.